Medezeggenschapsraad

Het Nuborgh College heeft een Medezeggenschapsraad (MR) waarin ouders, leerlingen, docenten en onderwijsondersteunend personeel vertegenwoordigd zijn. De MR is een overlegorgaan en behartigt de belangen van ouders, leerlingen en personeel. Dat gaat in overleg met de directeur-bestuurder.

In bepaalde zaken is de directeur-bestuurder verplicht om advies aan de MR te vragen. En bij sommige besluiten is het nodig dat de MR instemming verleent.

De MR van het Nuborgh College Veluvine bestaat uit de volgende personen:

Voor het personeelsdeel:
Mevrouw J. Krooneman
De heer A. Dijkman

Voor de centrale diensten:
De heer E. Vos (Centraal)

Voor het ouderdeel:
De heer A. Van den Noort

En als leerlingen:
Claudia Stronkhorst
Nabila Talhi

De voorzitter van de MR is de heer K. Posthumus (Lambert Franckens)
De MR is bereikbaar via de secretaris de heer R. Petersen (Lambert Franckens) (rpetersen@nuborgh.nl)