Externe partners

Vereniging Vrienden van het Nuborgh College

De scholen van het Nuborgh College staan middenin de samenleving. De Vereniging van Vrienden van het Nuborgh College wil de belangstelling in de samenleving voor het Nuborgh College vergroten, de school ondersteunen in materiële zin bij (nieuwe) onderwijskundige projecten of projecten die de sociale, maatschappelijke en ethische ontwikkeling van de leerlingen bevorderen.

Daarnaast wil ze de ouderbetrokkenheid verder vergroten. De vereniging doet dit door onder andere het organiseren van ouderavonden, oudercursussen, onderwijskundige projecten etc. De vereniging staat los van de school en heeft een eigen bestuur. Daarnaast is de vereniging degene die toestemming kan geven om de grondslag van het Nuborgh College te veranderen.

Ouders of andere belangstellenden die het Nuborgh College een warm hart toedragen en ons willen helpen om juist dat extra voor onze school te doen, kunnen lid worden voor een bedrag van slechts € 6,- per jaar. Je kunt je opgeven door het aanmeldingsformulier in te vullen. Je krijgt dan als lid:

• Voldoening. Je werkt actief mee aan een school die midden in de samenleving staat.
• Invloed op het beleid van de vereniging binnen haar doelstelling en statuten.
• Kortingen op eventuele oudercursussen.

Klik hier om het aanmeldingsformulier te downloaden. 

Het lidmaatschap eindigt automatisch op het moment dat jullie zoon/dochter het Nuborgh College verlaat. Tussentijds kunt u het lidmaatschap beëindigen door middel van een mailtje naar het secretariaat Nuborgh College.

De vereniging is te bereiken via nuborgh@nuborgh.nl of:
Secretariaat Nuborgh College
Kruidenlaan 1
8082 CA Elburg

Overige partners

Contacten met het basisonderwijs 

Voor zowel het voortgezet onderwijs als het basisonderwijs zijn onderlinge contacten waardevol. Het Nuborgh College wil graag op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in het basisonderwijs. De basisscholen willen graag geïnformeerd worden over de resultaten van hun vroegere leerlingen. De contacten tussen het Nuborgh College en de basisscholen worden in het algemeen onderhouden door de teamleiders die verantwoordelijk zijn voor de brugklassen van de verschillende locaties. Daarnaast werken we samen met een aantal basisscholen op het gebied van begrijpend lezen.

Contacten met het vervolgonderwijs

Wat zijn de mogelijkheden als je straks de school verlaat? Dat is natuurlijk heel belangrijk om te weten. Onze decanen hebben daarom regelmatig contact met vervolgscholen, bedrijven en instanties. Op de voorlichtingsbijeenkomsten van de decanen zijn vaak vertegenwoordigers van vervolgopleidingen aanwezig.

Contacten met het bedrijfsleven

De beroepsgerichte leerwegen onderhouden intensieve contacten met het bedrijfsleven. Naast bedrijfsbezoeken vormen stages bij bedrijven in onze regio een vast onderdeel van het onderwijsprogramma. Je kunt zien hoe het er in een bedrijf aan toegaat, de werksfeer proeven en je komt te weten wat bedrijven belangrijk vinden bij het aannemen van personeel. Op de stageplek kun je de geleerde vaardigheden toepassen en verder ontwikkelen.

Regionaal samenwerkingsverband

Om iedereen een passende onderwijsplek te bieden, werkt het Nuborgh College met andere scholen voor voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs samen in het regionale samenwerkingsverband. Doel van dit samenwerkingsverband is om gezamenlijk zorgleerlingen op te vangen. Heb jij extra ondersteuning nodig? Dan kijken we of dat mogelijk is in de klas. Ons schoolondersteuningsprofiel vormt hiervoor het uitgangspunt. Als we het nodig vinden, kunnen we bij het samenwerkingsverband een ondersteuningsarrangement aanvragen of een toelating tot het leerwegondersteunend onderwijs.

Als we als Nuborgh College zelf geen passende onderwijsplek kunnen bieden, dan wordt gekeken naar een andere reguliere school binnen ons samenwerkingsverband die de juiste ondersteuning kan bieden of een plek in het voortgezet speciaal onderwijs.

VERINO

De gemeenten in de regio Noord Veluwe werken met verschillende organisaties samen aan een veilige en motiverende omgeving voor jongeren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van VERINO; Verwijsindex Regio Noord Veluwe.

VERINO is een elektronisch instrument, bedoeld om jongeren, die risico lopen om zich minder goed te ontwikkelen, vroegtijdig te signaleren en te ondersteunen. Het systeem helpt daarmee te voorkomen dat de problemen van deze jongeren verergeren.

Bij vragen over de werking van VERINO of een registratie kan contact worden opgenomen met de professional die de registratie heeft gedaan. Voor algemene vragen over VERINO, stuur een mail naar coordinator@cjgnunspeet.nl